03 Feabhra 2011

Caroline Nolan Appointed As Irish Language Development Officer for Cumann Gaelach na hEeaglaise

Cumann Gaelach na hEaglaise (the Irish Guild of the Church) is delighted to announce that it has appointed Caroline Nolan as full-time Irish Language Development Officer for the Cumann. Many will be aware of Caroline, who hails from Carlow originally, from her work in the Irish language education sector in Northern Ireland, and she was the founder of the cross-border body Gaelscolaíocht Éireann.

Caroline is a lawyer, with both national and international experience in the field of human rights. She undertook a Masters degree in Conflict Resolution in Kent University, and attended a postgraduate Diploma in Biblical Studies and Theology at Trinity College Dublin. She also spent some time in the United States participating in the Leaders for Tomorrow programme in Harvard University.

She has experience in community development in both Belfast and in the Muskerry Gaeltacht in West Cork. She was director of the West Belfast Economic Forum, and also worked as an executive with the West Belfast Partnership Board, developing links between the business community, government and the community.

She is patron of the Faculty of Energy as the cultural Institute Acadamh Fódhla, the informal academy founded by Peadar Ó Riada in Muskerry, where Caroline and her family currently reside.

Caroline Nolan will be working in the Church of Ireland community throughout the island to promote the language. Under the title "Towards 2014: Promoting the Irish language within the Community of the Church of Ireland", this project will secure the future of the Cumann as it approaches the 100th anniversary of its foundation in the year 2014. This project is being funded by Foras na Gaeilge.

Dáithí Ó Maolchoille, the Cathaoirleach (Chairman) of Chmann Gaelach na hEaglaise, welcomed Caroline’s Nolan’s appointment, saying cheapachán Charoline Nolan, ag rá: “I greatly welcome Caroline Nolan’s appointment as Irish Language Development Officer with the Cumann. This appointment will give new impetus to our efforts to increase the use of the Irish within the community of the Church of Ireland”.

FURTHER INFORMATION
The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.

The Guild organises regular services as follows: The second Sunday each month (except July and August) at 8.30 am – Holy Communion in the chapel of the Church of Ireland College of Education, 96 Upper Rathmines Road, Dublin 6; the fourth Sunday each month (except June, July, August and December) at 5 pm – Holy Communion in Christ Church Cathedral, Dublin 8. An interdenominational Service is also organised during the Octave of Christian Unity in January in Christ Church Cathedral. Services are organised in other places throughout the country from time to time – for example, St Patrick’s Day, festivals. The Irish Guild of the Church supports Irish language services in Christ Church Cathedral on certain occasions when Evensong is sung by the Cathedral choir

Website: www.cumanngaelachnaheaglaise.blogspot.com/
Contact: Aonghus Dwane, Hon Secretary Tel 087 6232841
Caroline Nolan, Irish Language Development Officer Tel 085 1632772

Caroline Nolan Ceaptha Mar Oifigeach Forbartha Gaeilge Ag Cumann Gaelach na hEaglaise


Tá an-áthas ar Cumann Gaelach na hEaglaise a fhógairt go bhfuil Caroline Nolan ceaptha mar Oifigeach Forbartha Gaeilge lánaimseartha ag an gCumann. Beidh aithne ag go leor daoine ar Charoline, arbh as Ceatharlach di ó dhúchas, de bharr a saothar i réimse na Gaelscolaíochta i dTuaisceart Éireann, agus ba í a bhunaigh an eagras tras-teorainn Gaelscolaíocht Éireann.

Is dlíodóir í Caroline le taithí náisiúnta agus idirnáisiúnta i réimse na gcearta daonna. Rinne sí céim Máistreachta i Reiteach Coimhlinte in Ollscoil Kent agus d’fhreastail sí ar Dioplóma Iarchéime i Staidéar Bíobalta agus i Léann na Diagachta, Coláiste na Tríonóide. Chaith sí seal sa Stáid Aontaithe ag freastal ar an gclár Leaders for Tomorrow in Ollscoil Harvard.

Tá taithí aici ag forbairt phobail i mBéal Feirste agus i nGaeltacht Mhúscraí. Bhí sí ina stiúrthóir ar Fhóram Eacnamaíochta Iarthar Bhéal Feirste agus ina dhiaidh sin chaith sí seal ina feidhmeannach le Bord Páirtíochta Iarthar Bhéal Feirste ag cothú naisc idir an lucht gnó agus an Rialtas agus an pobal ar an talamh.

Is í an t-éarlamh ar Dháimh Fuinnimh Acadamh Fódhla, an ollscoil scairte a bhunaigh Peadar Ó Riada i Múscraí, áít a bhfuil cónaí ar Caroline anois lena clann.

Beidh Caroline ag dul i mbun oibre forbartha i measc phobal agus eagrais na hEaglaise ar fud an oileáin ar mhaithe leis an teanga a chur chun cinn. Faoin teideal “I dTreo 2014: Ag Cothú na Gaeilge i bPobal Eaglais na hÉireann”, cinnteoidh an togra seo todhchaí an Chumainn agus muid ag druidim i dtreo chomóradh chéid an Chumainn sa bhliain 2014. Tá an togra seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

D’fháiltigh Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach Chumann Gaelach na hEaglaise, roimh cheapachán Charoline Nolan, ag rá: “Fáiltím go mór roimh cheapachán Charoline Nolan mar Oifigeach Forbartha Gaeilge an Chumainn. Cuirfidh an ceapachán seo borradh faoinár n-iarrachtaí úsáid na teanga a leathnú i measc phobal na hEaglaise”.


EOLAS BREISE
Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean-Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Eagraíonn an Cumann seirbhísí rialta mar a leanas: An dara Domhnach gach mí (seachas Iúil agus Lúnasa) ar 8.30 am - an Chomaoineach Naofa i séipéal Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, 96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach, Baile Átha Cliath 6; an ceathrú Domhnach gach mí (seachas Meitheamh, Iúil, Lúnasa agus Nollaig) ar 5 pm - an Chomaoineach Naofa in Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8. Chomh maith leis sin, eagraítear Seirbhís Idirchreidmheach le linn Sheachtain na hAontachta Críostaí i mí Eanáir in Ardteampall Chríost. Eagraítear seirbhísí eile in áiteanna éagsúla ar fud na tíre ó am go ham – mar shampla, Lá Fhéile Pádraig, féilte. Tacaíonn Cumann Gaelach na hEaglaise le seirbhísí Gaeilge in Ardteampall Chríost ar ócáidí áirithe nuair a bhíonn Urnaí na Nóna á chanadh ag cór an Ardteampaill.
Suíomh gréasáin: www.cumanngaelachnaheaglaise.blogspot.com/


Teagmháil: Aonghus Dwane, Rúnaí Oinigh Teil 087 6232841
Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge Teil 085 1632772