22 Samhain 2010

Sonraí Poist: Oifigeach Forbartha Gaeilge

ROINNT SONRAÍ POIST

TEIDEAL AN Phoist: Oifigeach Forbartha Gaeilge

Freagrach do: Coiste Chumann Gaelach na hEaglaise

Próifíl an Phoist: Beidh an tOifigeach Forbartha Gaeilge freagrach go príomha as an Ghaeilge a chur chun cinn ag leibhéal pobail agus gnó in Eaglais na hÉireann agus as plean oibre trí bliana Chumann Gaelach na hEaglaise a chur i bhfeidhm.

Sonraí an Phoist: Is post lánaimseartha trí bliana é

Cáilíochtaí:

 • Ardchaighdeán Gaeilge idir scríofa agus labhartha, mar aon le tiomantas don teanga
 • Ardscileanna idirphearsanta agus cumarsáide
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • An cumas a bheith ag obair as do stuaim féin chomh maith le bheith mar bhall d’fhoireann
 • Tuiscint a léiriú ar thraidisiúin shainiúil Eaglais na hÉireann
 • Spás cuí oibre/oifige a bheith ar fáil sa bhaile

Príomhfhreagrachtaí

Freagrachtaí Straitéiseacha

 • Cláir Ghaeilge an Chumainn a chur i bhfeidhm mar a aontófar leis an Coiste

Freagrachtaí Oibríochtúla:

 • Measúnú, bainistíocht thionscadail agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh leis an Ghaeilge a chur chun cinn
 • Tuairiscí a ullmhú do mhaoinitheoirí
 • Imeachtaí/gníomhaíochtaí Gaeilge a reáchtáil agus cuidiú le grúpaí é sin a dhéanamh fosta
 • Teagmháil a choinneáil le agus comhoibriú le grúpaí áitiúla, daoine gnó agus le heagraíochtaí deonacha agus reachtúla maidir le cur chun cinn na Gaeilge

Freagrachtaí Airgeadais:

 • Buiséad na heagraíochta a bhainistiú ó mhí go mí de réir mar a aontaítear leis an Choiste agus tuairisciú a dhéanamh leis an mhaoinitheoir go príomha maidir le caiteachas/theacht isteach
 • Feidhmiú laistigh de bhuiséad socraithe
 • Foinsí eile maoinithe a aimsiú d’fhonn príomhchuspóirí na heagraíochta a chur chun cinn

Freagrachtaí cumarsáide:

 • Freastal ar chruinnithe de chuid an Choiste de réir mar is cuí
 • Tuairisciú don Choiste ar chuspóirí/phlean oibre an Chumainn a chur i bhfeidhm
 • Coinneáil i dteagmháil le réimse leathan páirtithe cuí maidir le ceisteanna a bhaineann leis an Ghaeilge sa phobal
 • Aidhmeanna agus cuspóirí an Chumainn a chur chun cinn trí fheachtas margaíochta
 • A bheith páirteach mar bhall den Chumann
Is fostóir comhionannais deise é Cumann Gaelach na hEaglaise.

Eolas breise faoi Oifigeach Forbartha Gaeilge Chumann Gaelach na hEaglaise

Beidh an té a cheapfar ag dul i mbun obair stocaireachta laistigh de phobal Eaglais na hÉireann ar bhonn uile-oileánda ar mhaithe leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Beidh sé/sí ag plé le heagraíochtaí éagúla eaglasta sna deoisí agus go naisiunta, agus le meáin chumarsáide na heaglaise, m.sh. le hirisí deoise agus náisiúnta.

Beidh sé/si i mbun eargúcháin ranganna Gaeilge, mar aon le seisiúin feasachta teanga a chur ar bun, agus obair leis na scoileanna.

Beidsh curaimí eile ar an Oifigeach chomh maith.

Tá eolas faoin bpost ar fáil ach riomhphost a sheoladh chuig cge1914@gmail.com

16 Samhain 2010

IRISH LANGUAGE DEVELOPMENT OFFICER BEING RECRUITED BY CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE

Cumann Gaelach na hEaglaise (the Irish Guild of the Church) is delighted to announce that it has secured funding from Foras na Gaeilge to employ a full-time Irish Language Development Officer for the Cumann. Under the title "Towards 2014: Promoting the Irish language within the Community of the Church of Ireland", this project will secure the future of the Cumann as it approaches the 100th anniversary of its foundation in the year 2014.

This will be a three year contract. Applications for the position (by email to cge1914@gmail.com) are being accepted until Wednesday, 15 December, and interviews will be held on 22 December. Further information is available on the website www.cumanngaelachnaheaglaise.blogspot.com or can be obtained by e-mailing cge1914@gmail.com The new officer will be working in the Church of Ireland community throughout the island to promote the language.

FURTHER INFORMATION

The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.

The Guild organises regular services as follows: The second Sunday each month (except July and August) at 8.30 am – Holy Communion in the chapel of the Church of Ireland College of Education, 96 Upper Rathmines Road, Dublin 6; the fourth Sunday each month (except June, July, August and December) at 5 pm – Holy Communion in Christ Church Cathedral, Dublin 8. An interdenominational Service is also organised during the Octave of Christian Unity in January in Christ Church Cathedral. Services are organised in other places throughout the country from time to time – for example, St Patrick’s Day, festivals. The Irish Guild of the Church supports Irish language services in Christ Church Cathedral on certain occasions when Evensong is sung by the Cathedral choir.

Website: http://www.cumanngaelachnaheaglaise.blogspot.com/

Oifigeach Forbartha Gaeilge á earcú do Chumann Gaelach na hEaglaise

Tá an-áthas ar Cumann Gaelach na hEaglaise a fhógairt go bhfuil maoiniú ceadaithe ag Foras na Gaeilge le hOifigeach Forbartha Gaeilge lánaimseartha a fhostú don Chumann. Faoin teideal “I dTreo 2014: Ag Cothú na Gaeilge i bPobal Eaglais na hÉireann”, cinnteoidh an togra seo todhchaí an Chumainn agus muid ag druidim i dtreo chomóradh chéid an Chumainn sa bhliain 2014.

Conradh trí bliana atá i gceist. Táthar ag glacadh le hiarratais ar an bpost (trí ríomhphost chuig cge1914@gmail.com) go dtí an Chéadaoin 15 Nollaig, agus reáchtálfar agallaimh ar an 22 Nollaig.

Tá gach eolas ar fáil ar an suíomh gréasáin www.cumanngaelachnaheaglaise.blogspot.com nó trí ríomhphost a sheoladh chuig cge1914@gmail.com. Beidh an tOifigeach nua ag dul i mbun oibre forbartha i measc phobal agus eagrais na hEaglaise ar fud an oileáin ar mhaithe leis an teanga a chur chun cinn.

EOLAS BREISE

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean-Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Eagraíonn an Cumann seirbhísí rialta mar a leanas: An dara Domhnach gach mí (seachas Iúil agus Lúnasa) ar 8.30 am - an Chomaoineach Naofa i séipéal Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, 96 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach, Baile Átha Cliath 6; an ceathrú Domhnach gach mí (seachas Meitheamh, Iúil, Lúnasa agus Nollaig) ar 5 pm - an Chomaoineach Naofa in Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8. Chomh maith leis sin, eagraítear Seirbhís Idirchreidmheach le linn Sheachtain na hAontachta Críostaí i mí Eanáir in Ardteampall Chríost. Eagraítear seirbhísí eile in áiteanna éagsúla ar fud na tíre ó am go ham – mar shampla, Lá Fhéile Pádraig, féilte. Tacaíonn Cumann Gaelach na hEaglaise le seirbhísí Gaeilge in Ardteampall Chríost ar ócáidí áirithe nuair a bhíonn Urnaí na Nóna á chanadh ag cór an Ardteampaill.

Suíomh gréasáin: http://www.cumanngaelachnaheaglaise.blogspot.com/10 Meitheamh 2010

Glac ballraíocht sa Chumann- become a member of Cumann Gaelach na hEaglaise


Fáilte roimh bhail agus chairde Eaglais na hÉireann. Seol síntiús (€20 ar a laghad) chuig Dáithí Ó Maolchoille, 75 Páirc Weston, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath 14.

Membership opoen to both members and friends (of all denominations) of the Church of Ireland who wish to see the Irish language developed within the life of that church community in accordance with its distinctive tradition.

Please send subscription to the address above.

Oifigigh an Chumainn 2010-2011

Ag an Cruinniú Chinn Bhliana ar Lá Cholmcille, 9 Meitheamh 2010, toghadh na hOifigigh seo a leanas don Choiste:
 • Daithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach agus Cisteoir Oinigh
 • Aonghus Dwane, Rúnaí Oinigh
 • Kenneth Milne
 • Seathrún Mac Éin
 • Eileen McCracken
 • Eric Culbertson (an tUrr.)
 • Máirt Hanley (an tUrr.)
 • Elaine Dunne (an tUrr.)

15 Eanáir 2010

Seirbhís idirchdreidmheach do Sheachtain na hAontachta Críostaí

Seirbhís idirchreidmheach do Sheachtain na hAontachta Críostaí.

8.00in, Dé hAoine 22 Eanáir 2010, Ardteampall Chriost.

Seanmóirí: an tAthair Leon Ó Giolláin SJ.

Cór: Gaelscoil Chill Dheagláin, Co na Mí.


Déanfar éadach altóra i gcuimhne ar Leaslaoi Ó Briain, iar-Runaí Oinigh an Chumainn nach maireann, a thiomnú ag an tseirbhís seo.

Beidh an t-éadach ar an phríomh-altóir le linn na seirbhíse. Beidh comhghleacaithe Leaslaoi Uí Bhriain i Leabharlann TCD, a bhronn an t-éadach altóra, i láthair ag an tseirbhís seo.

Beidh Fáiltiú i ndiaidh na seirbhíse. Sólaistí ar fáil. Céad mile fáilte roimh gach éinne.